احسان پاریزی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

بیوگرافی و روزمه شغلی معاون توسعه مدیریت و منابع

همرسانی :