سید محمدباقر ساداتی
سرپرست معاونت خدمات شهری

بیوگرافی و روزمه شغلی معاون خدمات شهری

همرسانی :