محمدمهدی شمس

بیوگرافی و روزمه شغلی معاون عمرانی و شهرسازی

محمد صادق صفرپور

بیوگرافی و روزومه مدیریتی و شغلی شهردار فسا

محمدمهدی شمس

بیوگرافی و روزمه شغلی معاون عمرانی و شهرسازی

سید محمدباقر ساداتی

بیوگرافی و روزمه شغلی معاون خدمات شهری

احسان پاریزی

بیوگرافی و روزمه شغلی معاون توسعه مدیریت و منابع